Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Lookout bv. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Lookout bv, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van haar wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of bestelbon verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 5 oktober 2022 en zijn gekend onder “Algemene voorwaarden Lookout bv”

 1. Definities
  1.1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
  1.2. Onderhoud van een website: het door Lookout bv inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
  1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Lookout bv een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 2. Toepasselijkheid
  2.1. Door ondertekening van een overeenkomst met Lookout bv verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Lookout bv en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lookout bv opgenomen wordt.
 3. Aanbieding en acceptatie
  3.1. Alle offertes en prijsopgaven door Lookout bv zijn geheel vrijblijvend.
  3.2. Offertes en prijsopgave door Lookout bv blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Lookout bv. Facturering geschiedt op basis van de bestelbon en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.
  3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Lookout bv zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lookout bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
  3.6. De opdrachtgever erkent onderling e‐mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  4.1. Lookout bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lookout bv het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.
  4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lookout bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan Lookout bv. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Lookout bvba zijn verstrekt, heeft Lookout bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen
  4.4. Lookout bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lookout bv kenbaar behoorde te zijn.
  4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Lookout bv de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4.6. Indien door Lookout bv of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Duur en beëindiging
  5.1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen
  5.1.1. Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. aan een uurtarief van vijvenvijftig (55,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst
  5.1.2. De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 4.3, 6.2, 6.4, 7, en 9.
  5.1.3. De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.
  5.1.4. Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.
  5.2. Algemeen
  5.2.1. Lookout bv kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Lookout bvba gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.
  5.2.2. Lookout bv heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever